PRIVACYBELEID VAN LTC AEOLUS-OLEDO

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die LTC Aeolus-Oledo verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.

Aeolus-Oledo

Indien je lid wordt van LTC Aeolus-Oledo, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan LTC Aeolus-Oledo verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
LTC Aeolus-Oledo, Vroesenlaan 41 B, (010) 465 49 77, KvK: 40342268
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via ledenadministratie@aeolus-oledo.nl.

2. Welke gegevens verwerkt LTC Aeolus-Oledo en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2 LTC Aeolus-Oledo verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, het bijhouden van de ledenadministratie aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van 3
e instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, e-mailadres en/of adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt 
om uitvoering te geven aan de lidmaatschapsovereenkomst tussen jou en LTC Aeolus-Oledo. Indien noodzakelijk zullen daarvoor uw gegevens worden verstrekt aan derden. Deze uitwisseling van gegevens gebeurt op basis van de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst tussen jou en LTC Aeolus-Oledo.
c) je naam en bankrekeningnummer worden gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld en afgenomen diensten (zoals deelname aan competities) af te wikkelen.
2.3 Je naam, e-mailadres en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met LTC Aeolus-Oledo en je te informeren over de ontwikkelingen van LTC Aeolus-Oledo.

E-mail berichtgeving (opt-out):

LTC Aeolus-Oledo gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van LTC Aeolus-Oledo. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. LTC Aeolus-Oledo bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht. Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Dit kan door op de ‘unsubscribe’ link te klikken onder aan de nieuwsbrief.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft LTC Aeolus-Oledo passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens kan LTC Aeolus-Oledo gebruik maken van diensten van derden, zogenaamde verwerkers. Indien dat het geval is, hebben wij met de verwerker wij een verwerkersovereenkomst afgesloten.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van LTC Aeolus-Oledo kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. LTC Aeolus-Oledo zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop LTC Aeolus-Oledo je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (secretaris).

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie LTC Aeolus-Oledo.

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.